معرفی

مشخصات فردی

علی اسماعیلی دافچاهی

نام - نام خانوادگی : علی   اسماعیلی دافچاهی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علی اسماعیلی دافچاهی
علی اسماعیلی دافچاهی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^